Моето училиште - мое огледало

Нашето училиште е прекрасно место каде што децата можат да учат и да се дружат..

Настава

Според наставниот план во училиштето се остварува и организира: Задолжителна настава; Изборна настава; Дополнителна настава; Додатна настава; Продолжителна настава;

Воннаставни активности

Воннаставните активности претставуваат интегрално мошне значајно подрачје во севкупната воспитно-образовна дејност на училиштето. Учениците имаат можност да се вклучат во следните воннаставни активности: Училиштен спорт; Секции и слободни ученички активности; Ученички натпревари; Општествено хуманитарна работа; Ученички екскурзии; Детска организација; Организација на Црвениот крст; Еко- патроли;

Поддршка на учениците

Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците со цел да им даде поддршка и да ги подобри постигањата. За таа цел се превземаат разни активности: ревидирање на планирањата на наставниците, примена на нови техники,форми , формативно оценување, подобрено сумативно оценување и примена на ИКТ во наставата, примена на средства и технички помагала, индивидуална работа, додатна и дополнителна настава, соработка со родителите и стручните соработници, слободни и воннаставни активности, изготвување задачи по тежински нивоа, квалитетни годишни, тематски и дневни планирања, примена на знаења од обуките во наставата.

Лична карта

Име на училиштето - ООУ “Дане Крапчев“- Скопје Адреса, општина, место ул.„Маџари“ бр.9 Гази Баба -Скопје Телефон: 02 2525-292 02-2522-257 Фах: 02 2525-292 е-маил oudanekrapcev@yahoo.com Јазик на кој се изведува наставата - Македонски јазик Година на изградба 1977 Тип на градба -Тврда градба Површина на објектот: 4 300 m2 Површина на училшниот двор: 12 872 m2 Површина на спортски терени и игралишта:1 400 m2 Начин на загревање на училиштето: сопствено –нафта Број на одделенија: 9 Број на смени: 2 Статус на еко-училиште : Сребрено ниво 22.03.2013 г. Зелено знаме 06.04.2014 г..

Мисија и визија

Мисија и визија

Мисија и визија Знаењето е најголемата моќ, а здравјето е најголемо богатство. Здравите, едуцирани и образовани поединци, се и едното и другото. Како дел од образовниот систем во најраните години на развој и едукација на младите, обврска ни е посветено да се фокусираме кон создавање на средина за постигнување и на двете цели. Нашето училиштето да стане средина во која ќе се почитуваат разликите и достигнувањата на поединецот. Се стремиме да се создаде училишна средина со современ стил на учење и комуникација, преку која учениците ќе зачекорат во својата иднина како успешни, здрави и општествено корисни личности. Современа, ефикасна и квалитетна настава, приспособена кон потребите и интересите и стиловите на учење на сите ученици. Создаваме средина во која нашите ученици ќе се стекнат со вештини и знаења кои ќе им помогнат да се изградат во здрави и одговорни личности подготвени за предизвиците во живот. Да знаеме зошто постоиме, кои сме и кон што се стремиме. На врвот се стигнува тешко, но уште потешко се останува таму. Трудот е тој кој што обезбедува останување на врвот. Нашата визија е токму тоа . ​

Нашиот патрон - Дане Крапчев

Нашиот патрон - Дане Крапчев

Нашиот патрон Дане Крапчев-Стари е првоборец и прв политички комесар на Скопскиот партизански одред. Неговиот краток животен пат започнува на 2 февруари 1912 година во Иваница сместена во живописната Шумадија. Заради политичките прилики и службата на татко му, неговото семејство постојано се сели. Во 1930 година го завршува средното образование. Во овој период кај него почнува да се буди свеста за посебноста на македонскиот народ и овие идеи почнува да ги шири меѓу младинците. Во 1930 година Дане образованието го продолжува на правниот факултет во Белград. Во предвоениот период активен е во СКОЈ, КПЈ , а учествува во две од трите организирани диверзантски акции на рудникот Радуша. Неговата дејност во НОБ има огромно значење за подигањето на борбениот дух кај сите партизански сили, станува политички комесар на Скопскиот партизански одред,учествува во повеќе партизански акции, а неколку пати се наоѓа во илегалство. Во текот на пролетната офанзива во судирот со бугарскиот окупатор на планината Плачковица , на 24 мај 1944 година Дане Крапчев го губи животот со што се вбројува во редот на борците кои ги положија своите животи за слободата на својата татковина.

Нашето училиште - историјат

Нашето училиште - историјат

Својата образовна и културна мисија низ децениите училиштето ја почнува на 1 февруари 1978 година. Училиштето е основано со решение бр. 4886 од 04.10.1977 година на Собранието на општина Гази Баба. Вкупно 1077 ученици распоредени во 35 паралелки добиле можност да го продолжат своето образование во новата училишна зграда. Средствата за изградба на училишната зграда се обезбедени од Фондот за обнова и изградба на Скопје и од самопридонесот на работните луѓе и граѓани на Скопје. Објектот се простира на површина од 4200 метри квадратни, со 16 училници, 6 кабинети, фискултурна сала со помошни простории и спортски терени, училишна кујна со трпезарија, проекциона сала, како и простории за извршување на административно-педагошка функција. Честа за прв директор на училиштето ја има Душко Перески , а потоа: Николче Илиевски, Благица Трпевска, Божин Арсовски и Благица Станковска. Во текот на своето постоење училиштето се стекна со епитетот Пионер во воведувањето на новини во воспитно-образовниот процес. Нашето училиште беше едно од пилот училиштата во кои започна примената на Активна настава - интерактивно учење, Описно оценување на учениците, Инклузија на деца посебни образовни потреби во учењето. Секоја година училиштето продуцира нова генерација ученици , оспособена да го продолжи своето образование.