ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 130 СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ – ПРИПРАВНИЦИ – ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје објавува ЈАВЕН ОГЛАСза вработување на определено работно време на 130 стручни соработници – приправници – образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на определено работно време на 130 стручни соработници – приправници – образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование (idnina.edu.mk)