Ученички секции во „Дане Крапчев“

Секциите се долготрајни воннаставни активности коишто се реализираат еднаш неделно (со 1 или 2 часа), во текот на едно цело полугодие или на цела учебна година.

         Општите цели на секциите се:

– Да се одговори на потребите и интересите на учениците за разни активности,

– Дa сe поттикнува и негува детската љубопитност и сознајните способности,

– Да се развива интерес, фантазија и детската креативност,

– Да се прошируваат и продабочуваат знаењата по одредена област,

– Да развива логичко и критичко мислење и изнаоѓање решенија на проблемите,

– Да се развива чувство на припадност и задоволство во извршувањето на активностите.

Секции за одделенска настава:

Секции за предметна настава