Оглас за пријавување на наставници за реализирање на активностите за КА 229 Еразмус проектот „BARCODE“

Сите заинтересирани наставници ќе имаат можност да се пријават за понудените активности/мобилности. За наставниците кои ќе сакаат да се пријават како кандидати ќе мора да ги пополнат Еуропас  ( Еуропас документите ќе ги најдете на следниот линк https://europass.cedefop.europa.eu/mk/documents)

Врз база на поднесените документи Тимот за проектот  заедно со раководниот кадар во училиштето ќе ги избере наставниците кои најдобро ги исполнуваат наведените критериуми.

Потпишување на договор

Договори за мобилност (дефинирање на условите за мобилноста, идентификување на исходите од учење кои треба да се постигнат за време на проектот и за време на мобилноста , одредување на начинот на евалуација и начинот на документирањена стекнатите знаења и вештини ).

Потпишување на Договори со избраните наставници ( пред секоја мобилност) – подготовка на договорите (информации за очекуваните исходи кои ќе треба да се постигнат за време на мобилноста и со кои вештини ќе се стекнат наставниците за време на мобилноста, како ќе се документираат стекнатите знаења и вештини, нивните обврски по завршување на мобилноста и во текот на проектот и одржување на дисеминација на останатите наставници и ученици во училиштето)

Поддршка на избраните наставници

Обезбедување на соодветна поддршка на избраниите наставници (понуда на материјали за подготовка, кратка презентација за партнерите на проектот и целите на проектот и за земјите каде ќе се организираат мобилностите),

Обврски на наставникот

 • Секој наставник кој е избран за реализација на проектот и реализирање на мобилноста по завршување на секоја активност треба  да подготви детален и печатен ( Со докази ) извештај од посетата на мобилноста  за стекнатите  знаења и вештини и истите активности треба да продолжи да ги имплементира во текот на наставата
 • Изработка на план за десиминација од страна на наставниците   – прецизно изработени акциски планови за дисеминација со предвидени активности за реализација;
 • дисеминација во училиштето: работилници, отворени часови, помош на наставници за имплементација на новостекнатите знаења и вештини
 • Еваулација на реализираниот проект

Критериуми за избор на наставници и стручни соработници

Критериуми кои ќе се користат при изборот на наставници и  стручен соработник се:

 • напредно/средно ниво на познавање на англискиот /германски јазик;
 • соработка со ученици, родители и локална средина;
 • претходно држени дисеминации од други обуки.
 • употреба и креирање на ресурси во секојдневната настава;
 • употреба на модерни техники и стратегии на подучување во секојдневната настава;
 • интегрирано користење дигитална технологија и ИКТ алатки во своите училници;
 • Активна работа на E-Twininng порталот и успешно реализирани проекти

Врз база на поднесените документи, кон крајот на август 2021 година, Тимот за проектите од ООУ „Дане Крапчев“ Карпош Скопје  заедно со раководниот кадар во училиштето ќе ги избере наставниците кои најдобро ги исполнуваат наведените критериуми.

Избраните кандидати ќе бидат јавно известени на првиот Наставнички совет по направената селекција.