ПОКАНА за запишување ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 60 и член 183 став 3 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161 /19) и член 3-б став 1 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за основно образование за време на вонредна состојба ((Сл.весник бр.116 од 05.05.2020 год.) општинско основно училиште ,,Дане Крапчев“ – Скопје објавува

ПОКАНА

за запишување ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

Право за запишување  во прво одделение имаат:

 • деца родени 2014 год., односно кои до крајот на календарската 2020 година ќе наполнат 6 години.
 • деца кои до 31 јануари 2021  ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето.

За запишување во прво одделение потребни се следните документи:

 • Лична карта од родител  – на увид
 • Извод од матична книга на родени за детето (може и копија)
 • Врз основа на член 60 став 2 при запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави:
  1. Потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за примени вакцини треба да се земе од советувалиште за вакцини или т.н. вакцинални пунктови.
  2. Потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за систематски преглед на заби може да се извади од поликлиника, каде што има ординација за детска и превентивна стоматологија.
  3. За  запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.
  4. За запишување на детето кое ќе наполни шест години до 31 јануари 2021, потребно е  претходно родителот односно старателот да поднесе  писмено Барање за запишување  во училиштето кое може да се превземе ТУКА и по добиено позитивно Мислење од педагогот или психологот

Запишувањето го спроведува Комисија за запишување на ученици во прво одделение и истото ќе се реализира во текот на месец јуни. Родителот/старателот потребно е прво електронски да пополни Пријава за запишување на ученици во прво одделение која може да ја превземе Т У К А и истата да ја достави електронски  на e-маил: www.upisnaprvacinjadk@gmail.com или да ја пополни во самото училиште секој работен ден од 08 до 12 часот. По доставената пријава родителот, односно старателот ќе биде контактиран телефонски од страна на Комисијата за запишување на ученици во прво одделеление. Пред да се изврши опсервација, родителот односно стрателот е должен да ја достави потребната документација за детето, според барањата во јавната покана, а во согласност со Законот за основно образование.

Реонизација на училиштата

Врз основа на член  63 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161 од 05.08.2019 год).:

 • Родителот, односно старателот има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува.
 • Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон.
 • Родителот, односно старателот може да го запише детето во друго основно училиште во истиот или друг реон ако за тоа има согласност од училиштето во кое се запишува и од училиштето од реонот во кој живее или каде што постојано престојува. За запишување на ученик од друг реон, потребно е родителот да покрај согласноста од училиштето од реонот во кој живее или каде постојано престојува, да достави и Барање за запишување во прво одделение кое може да се превземе ТУКА.
 • Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување или доколку ученикот од другиот реон или општина нема можност за следење на наставата на својот мајчин јазик во својот реон односно општина.

НАПОМЕНА:

 • При запишување на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да ја достави целата наведена документација во огласот.
 • Родителот, односно старателот ако ученикот не го запише во рокот утврден во членот 60 став (4) од Законот за основно образование , односно член 3-б став 3 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за основно образование за време на вонредна состојба ((Сл.весник бр.116 од 05.05.2020 год.) од или ако не му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание (член 8 став (2)), како и доколку родителот, односно старателот не достави целосна, комплетна и валидна документација пропишана со  Законот за основно образование, одговорноста ја сноси родителот, односно старателот.

Мај 2020                     Комисија за запишување на ученици во прво одд

Директор: Виолета Стоилевска