Набавени лаптоп компјутери за сите наставници

Завршена е набавката на нови лаптоп-компјутери за наставниот кадар во нашето училиште. Обезбедена е соодветна ИТ-опрема за поуспешна реализација на наставата од далечина. Големо е задоволството кога на кадарот ќе се обезбеди она што му е важно и повеќе од неопходно за успешна реализација на воспитно – образовниот процес!!!