Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2019/2020 год.

Линк до конкурсот за запишување на учениците во јавните средни училишта за учебната 2019/ 2020 год.

http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursi/2749-2019-2034