Известување за запишување во прво одделение во учебната 2021/22 година

ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗАПОЧНУВА ОД 01.05.2021 односно од 04.05.2021 ГОД.(поради празници и неработни денови) И ТРАЕ ДО 31.05.2021 ГОД.

Родителот е должен да го запише детето кое до крајот на каледнарската година односно до 31.12.2021 год. ќе наполни 6 години. Во прво одделение може да се запише и дете кое до 31.01.2022 год. ќе наполни шест години, но по претходно барање на родителот/старателот и по дадено мислење од страна на педагогот или психологот на училиштето.

Запишувањето може да се врши со електронска пријава на услугата https://uslugi.gov.mk или со физичка пријава во рамките на училиштето секој работен ден од 08 до 16 часот. Телефон за контакт 02525292.

При запишување на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, офталмолошки и стоматолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа. За добивање на потврда од стоматолог во Поликлиника Ченто, според протоколите и укажувањата од МЗ, родителите треба претходно да се јават да закажат термин на тел. 02 2522-235 локал 120 за да се избегне групирање во чекална.

Имајќи ја во предвид светската пандемија предизвикана од вирусот COVID 19, Министерство за образование и наука укажува дека

– ДОКОЛКУ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ РОДИТЕЛОТ НЕ ДОСТАВИ ПОТВРДА ОД ИЗВРШЕН ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖИ УПАТ ЗА ВРШЕЊЕ ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД. Во тој случај училиштето условно ќе ги прими документите на ученикот по што родителот треба да ја донесе потврдата за извршен офталмолошки преглед веднаш по добивање добивање на истата, но не подоцна пред започнување на учебната 2021/2022 година.

– ДОКОЛКУ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ РОДИТЕЛОТ НЕ ДОСТАВИ ПОТВРДА ОД ИЗВРШЕН СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, се дава можност истата да ја достави пред започнување на учебната 2021/2022 година.
Подетални информациите за потребни документи можете да добиете од следното видео: