Информации од јавен карактер

  • Основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број:
  1. Сузана Филиповска -технички секретар
  2. Габриела Ѓоршева – педагог
  3. Светлана Пешовска – одделенски наставник

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува
согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за општата управна постапка и друг закон.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во
електронски запис.

Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната
комуникација со имателот на информацијата и тоа усно, во писмена форма или во
електронска форма.
Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација од
имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис, фотокопија или
електронски запис.

Барањето може да го превземете на следниот линк: Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ НА ЗСПИЈК

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021г.

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020г.