Информации за учебна 2021/22г.

Врз основа на Одлука од Владата на РСМ донесена на 99 –та седница, а по  предлог на МОН со одобрување на Комисијата за заразни болести за учебна  2021/22 год. наставата ќе започне со физичко присуство. Исклучоци од оваа  одлука може да се однесуваат на деца со ретки болести или попречености, деца  кои доаѓаат од семејства со хронично болни семејства, по барање на родителите,  како и други немедицински причини со дозвола на училиштето.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МОН

Ве известуваме дека во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 199/21 е објавена ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARSCoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА, каде што како составен дел на Одлуката е:
Прилог број 18 – ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА и
Прилог број 20 – ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА
2021/2022 ГОДИНА.
Истите се објавени и на веб страната на Министерство за образование и наука на следниов линк: План и протоколи за организирање на учебната 2021-2022 година (mon.gov.mk) Апелираме на доследно почитување на Планот и Протоколот, во насока на квалитетен образовен процес, како и зачувување на јавното здравје.

БАРАЊА ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

Согласно точка 1 од планот за одржување на настава со физичко присуство, доколку има учениците кои припаѓаат на ризична група ученици (ученици со ретки болести или попречености, деца кои доаѓаат од семејства со хронично болни лица) и имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.

Доколку се работи за немедицински причини, со доставување барање од страна на родител/старател, а со дозвола (согласност) од училиштето

Линк до барањата за учење од далечина

УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗАПОЧНУВА ПО СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

прва смена I-2, I-4, III, V, VII и VIII оделение

втора смена I-1, I-3, II, IV, VI и IX оделение

Времето за влез и излез за секоја паралелка одделно е дадена во прилог.

РАСПОРЕД НА ПАРАЛЕЛКИ ПО ПРОСТОРИИ ЗА УЧЕБНА 2021/22 година

ПЛАН, ПРОТОКОЛ И АЛГОРИТАМ за работа во ООУ„Дане Крапчев“ во услови на COVID-19

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РАСПОРЕД ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

УЧЕНИЧКИ СЕКЦИИ ВО „ДАНЕ КРАПЧЕВ“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПЛАН ЗА ПИСМЕНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНА 2021-22 ГОДИНА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….