Мултикултурализмот во образованието – Активност 3

Работна атмосфера, соработка со позитивна енергија на тема „Прочитав јас, прочитај и ти“. Соработка меѓу учениците на ООУ „25 Мај“ и ООУ „Дане Крапчев“ – Гази Баба, Скопје. Активноста се реализираше во библиотеката и Еко градината на ООУ „Дане Крапчев“, преку дискусија, истражување и презентирање на истражувачката работа. Целта беше да се развие љубовта кон читањето на разни дела и разни писатели , а финалниот резултат и ефекти од работилницата беа меѓусебно дружење, поддршка еден со друг, рамноправно вклучување во активноста, запознавање и читање на јазик од друга етничка припадност и развивање почит кон него, развивање љубов кон литературата и креативно и критичко размислување, афирмирање на МИМО, осознавање дека знаењето јазици е богатство и секако градење на трајни вредности. Беа вклученици 20 ученици, 2-ца родители и координаторите и членовите на Тимовите на МИО. Одлично искуство, квалитетно поминато време. Се гледаме повторно.

Избор на првенец на генерација

Драги деветооделенци

Се наближува крајот на учебната година а со тоа и крајот на вашето образование во нашето училиште. Дојде време да ја почнеме процедурата за избор на првенец на генерација. Пријавувањето трае до 1 јуни 2022, а документите да се достават кај наставничката Катерина Лукарова. Среќно!

Во продолжение е Правилникот за пофалби и награди

Мултикултурализмот во образованието – Активност 2

Продолжуваме со реализација на следната активност на тема Уметничка работа на учениците „Ученици уметници“ од проектот “Мултикултурализмот во образованието”. Активноста 2 се реализираше во просториите на ООУ “25 МАЈ” во соработка со ООУ “ДАНЕ КРАПЧЕВ” на ден 10.05.2022 година. Целта на активноста беше учениците да разберат дека и отпадот може да го претвориме во уметничко дело.
Голема благодарност до учениците од двете училишта, до родителите кои помогнаа во реализација на активностите и благодарност до колегите од ООУ „25 Мај“ кои се вклучени во овој проект и беа одлични домаќини.

Мултикултурализмот во образованието

Работилницата се одржа на 06.05.2022 година во Еко градината на нашето училиште. Голема благодарност до учениците од двете училишта, до родителите кои помогнаа во реализација на активностите и благодарност до колегите од ООУ „25 Мај“ кои се вклучени во овој проект.

Беше задоволство за учениците и позитивно искуство при реализација на активност 1„Весели емотикони“ во рамки на проектот „Мултикултурализмот во образованието“ во соработка со нашето партнер училиште ООУ „25 Мај“.

Работилницата се одржа на 06.05.2022 година во Еко градината на нашето училиште. Голема благодарност до учениците од двете училишта, до родителите кои помогнаа во реализација на активностите и благодарност до колегите од ООУ „25 Мај“ кои се вклучени во овој проект.

Регионален натпревар по француски јазик

На 6 Мај 2022 година во ООУ „Димитар Миладинов“ се одржа регионалниот натпревар по француски јазик.

На натпреварот учествуваа ученичките Сара Ангелова, Јована Ивановска и Ева Серафимовска од осмо одделение. Сите покажаа одлични знаења а ученичката Сара Ангелова се пласираше на државниот натпревар.

Честитки за сите, а на Сара и посакуваме успех на државниот натпревар кој ќе се одржи во среда, 11 Мај во ООУ „Невена Ѓоргиева Дуња“

Регионален натпревар по англиски јазик

На 07.05.2022 година се одржа регионалниот натпревар по Aнглиски јазик за основно образование што ја организира асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на ЕЛТАМ во ООУ „Круме Кепески“ – Кисела Вода.

На овој натпревар од нашето училиште учествуваа учениците од V, VI, VII, VIII и IX одделение.

Елена Наумова V-3 одделение II (второ) место –ментор Кочова Весна

Илина Јордановска V-1 одделение III (трето) место – ментор Кочова Весна

Софија Мијалковска VI-3 одделение III (трето) место – ментор Катерина Лукарова

Калина Шипинковска VI-3 одделение III (трето) место– ментор Катерина Лукарова

Дора Николова VII-4 одделение I (прво) место – ментор Весна Трајковска

Елена Цветковска VII-4 одделение II (второ) место – ментор Весна Трајковска

Даријан Саравинов VIII-3 одделение III (трето) место – ментор Весна Трајковска

Алексеј Стојановиќ IX-3 одделение II (второ) место – ментор Катерина Лукарова

Дона Тасева IX-3 одделение III (трето) место – ментор Катерина Лукарова Сите ученици се пласираа на државниот натпревар

Им честитаме на учениците и нивните ментори.

Упис на ученици во I одд во учебна 2022/2023 год.

Врз основа на член 60 и член 183 став 3 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161 /19) и општинско основно училиште ,,Дане Крапчев“ – Скопје објавува ПОКАНА за запишување ученици во прво одделение во учебната 2022/2023 годинаПраво за запишување во прво одделение имаат:- деца родени 2016 год., односно кои до крајот на календарската 2022 година ќе наполнат 6 години. – деца кои до 31 јануари 2023 ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето.

За запишување во прво одделение потребни се следните документи:

• Лична карта од родител – на увид

• Извод од матична книга на родени за детето (може и копија)

• Врз основа на член 60 став 2 при запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави:

1. потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за примени вакцини треба да се извади од советувалиште за вакцини или т.н. вакцинални пунктови.

2. Потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за систематски преглед на заби може да се извади од поликлиника, каде што има ординација за детска и превентивна стоматологија.

3. Потврда од офталмолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа.

4. За запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.

5. За запишување на детето кое ќе наполни шест години до 31 јануари 2023, потребно е претходно родителот односно старателот да поднесе писмено Барање за запишување во училиштето и по добиено позитивно Мислење од педагог и психолог на училиштето.

Родителот/старателот потребно е најпрво да пополни Пријава за запишување на детето. Запишувањето може да се врши со електронска пријава на услугата https://uslugi.gov.mk или со физичка пријава во рамките на училиштето секој работен ден од 08 до 16 часот. Телефон за контакт 02525292. По доставената пријава родителот/старателот ќе биде контактиран телефонски од страна на Комисијата за запишување во прво одделееление. Пред да се изврши опсервација на детето родителот/стратаелот е должен да достави комплетна документација за детето според огласот. Реонизација на училиштатаВрз основа на член 63 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161 од 05.08.2019 год.:

– Родителот, односно старателот има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува.

– Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон.

– Родителот, односно старателот може да го запише детето во друго основно училиште во истиот или друг реон ако за тоа има согласност од училиштето во кое се запишува и од училиштето од реонот во кој живее или каде што постојано престојува.

– Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување или доколку ученикот од другиот реонили општина нема можност за следење на наставата на својот мајчин јазик во својот реонодносно општина.

НАПОМЕНА:

– Родителот, односно старателот ако ученикот не го запише во рокот утврден во членот 60 став (2) од Законот за основно образование , ако не му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно образование и воспитание (член 8 став (2), пропишана во Законот за основно образование, за која е должен, одговорноста ја сноси родителот, односно старателот. ООУ„Дане Крапчев“ Скопје Комисија за упис на ученици во прво одделение

Резултати од регионалниот натпревар по природни науки

Регионалниот натпревар по Природни науки се реализираше  на 02.04.2022 година online од училиште. На него учество земаа учениците од  IV,V и VI одделение.

Наградените ученици се:

IV одд

Ангелина Трпковска -I награда и продолжува на државен натпревар

Никола Тргачевски–III награда

Ивана Ивановска- III награда

Мила Николова-пофалница

V одд

Калина Караџоска- II награда и продолжува на државен натпревар

Дамјан Влинтовски- III награда

Марко Крстевски- III награда

Ведран Велковиќ- III награда

Дино Адемовски- III награда

Емил Адемовски- III награда

VI одд.

Тара Спасиќ -I награда и продолжува на државен натпревар

Александар Маџовски -II награда и продолжува на државен натпревар

Христијан Гочевски Ивановски -II награда и продолжува на државен натпревар

Алек Јовановски III награда

Им честитаме на сите ученици за постигнатиот успех и им посакуваме уште поголем успех на ученици кои продолжуваат на Државниот натпревар.

РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

Ученици учесници на LX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА одржан на 26.03.2022

IV – одд.    Павел Георгиевски, ВТОРА награда,

ментор Елизабета Георгиевска

VI- одд       Александар Маџовски, ВТОРА награда

                   Дамјан Петровиќ, ТРЕТА  награда

                   Христијан Гочевски Ивановски, ТРЕТА  награда

                   Тара Тасиќ, ПОФАЛНИЦА

                   Стефани Благојевиќ, ПОФАЛНИЦА

Ментор Лиле Сарваноска

VII одд.      Давид Арнаудов

Ментор Росица Тодоровска

VIII- одд.  Михаела Димчова, ТРЕТА награда

                Јана Саздовска

                Петар Ристевски

                Никола Милосковски

Ментор Билјана Стојановска

Учениците од VI и VIII одделение кои имаат освоено награди се пласираа на ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА. Им посакуваме многу успех!