Заедно учиме за маса и тежина

Овој час по Природни науки, заедно со учениците од „25 Мај“ се реализираше во просториите на нашето учулиште.
Учениците на часот се запознаа со физичките величини маса и тежина. Преку практични вежби,поделени во групи, измерија маса и тежина на неколку предмети (јаболко,портокал,прибор за пишување) и воочија дека масата и тежината се различни величини. Учениците работеа тимски и ангажирано, и сите 10 групи успешно ја извршија задачата: избраа соодветни иструменти и правилно ја измерија масата и тежината.
Исто така воочија дека масата влијае на тежината на телата, колку е масата поголема толку е и тежината на телото поголема. Увидоа и дека масата е непроменлива, додека тежината зависи од гравитациската сила, односно каде и да сме во Соларниот систем,масата е иста,но тежинта е различна на различни планети.
Часот се одвиваше во пријатна работна атмосфера, наставниците ги мотивираа групите да работат и потоа сработеното го проверивме со кус наставен лист на крајот од часот.

Заеднички учиме за гравитација

На 19.02.2024 година во просториите на ООУ „25 Мај“ се одржа уште еден заедички час по природни науки. ГРАВИТАЦИЈА! Учениците на часот активно учествуваа во дикусиите, со внимание го проследија излагањето на наставниците и одговорно го сработија работниот лист. Учениците ја идентификуваа гравитацијата како привлечна сила и ја поврзаа како величина која е зависна од масата и растојанието на телата. Пријатна работна атмосфера, дружба, споделување, тимска работа.

Со нови сили, во второто полугодие, продолжуваме да работиме со нашето партнер училиште ООУ “25-ти Мај” на проектот: “ГРАДИМЕ НОВИ МОСТОВИ”

На 26.01.2024 учениците од 6-4 одд. беа на посета на своите другари и заеднички се реализираше наставната содржина за Земјини движења. Преку визуелната презентација учениците се запознаа со движењата на Земјата. Преку практична вежба, срочена во облик на игра, ги симулиравме Земјините движења ,а потоа преку дискусија учениците ги увидоа последиците овие движења.

Разгледуваме модели на Соларен систем ,изработени од рацете на нашите учениците и дискутиравме за изученото. Потоа следеше и втората активност- учениците се распределија во парови, составени од ученици од двете училишта и одговорија работен лист со

прашања поврзани со земјините движења.  Точноста на одговорите ја проверивме заеднички со нашите наставнички по природни науки Бојана и Анида. Резултатите беа одлични !!!

Секое патување ново доживување

Со учениците од трето одделение денешниот час по предметот општество за видови сообраќај го одржавме на несекојдневно место – во воз, на релација Скопје – Велес. ,,Големиот одмор” го имавме низ градот Велес. Последните часови ни беа повторно во воз на релација Велес – Скопје.

Изложба на изработки по Природни науки и Биологија

На 05  и 06.06.2018 во училишниот хол пред кабинетот по биологија беше поставена изложбата на дел од  изработките од учениците од V до IX одделение по предметите  Природни науки и Биологија. Изложбата имаа можност да ја посетат учениците од нашето училиште и нивните родители.

Предметни наставници: Душанка Китановска и Бојана М. Личева

This slideshow requires JavaScript.Велигден во нашата училница!

Учениците на II-1 одд. денес,среда 12.04.2017 цртаа, боеја, креираа, декорираа, пееја се информираа и рецитираа – во чест на големиот ден  – Велигден! Искрени желби за среќни празнични денови за сите наши големи и мали другарчиња и вработени во нашето училиште од нас-учениците на II-1 одд. и нашата наставничка  Данче Костовска-ЈакимПОСЕТА НА ОПШТИНА “ГАЗИ БАБА“

Учениците од IV одд. по предметот ОПШТЕСТВО ја изучуваат темата „Општина“  По тој повод беше организирана посета на Општината „Гази Баба“.  Општината ја посетија сите ученици од IV одд. со своите наставнички. Во текот на посетата беа примени во кабинетот на Градоначалникот Тони Трајковски. Потоа  во салата за седници на Советот на општината водеа разговор со стручни соработници вработени во општината.ПОСЕТА НА ЧАС ОД ЕКСПЕРТИ ОД КЕМБРИЏ И БРО

На 16.03.2017 (четврток) , нашето училиште ООУ “Дане Крапчев” – беше посетено од експерти од Cambridge (Алисија и Ален) , и советници од биро за образование. Дел од нив присуствуваа на час во V- 1 одделение , кај одделенскиот раководител Даниела Торковска. Истите присуствуваа на час по математика ,  наставната содржина беше „Собирање и одземање на повеќецифрени броеви“ – вежби. Учениците работеа во парови , во групи и самостојно на дадените активности. Тие во рамките на групата со помош на картички формираа броеви , кои  потоа ги собираа или одземаа , a за истите во Т- табела правеа проценка на резултатот , а потоа го пресметуваа точниот резултат. Во парови составуваа задачи со собирање и одземање со помош на броевите дадени во магичен квадрат , ги проверуваа и споредуваа свoите решенија. Работеа и самостојно на наставен лист по нивоа , каде што по завршувањето на времето предвидено за работа , вршеа проверка на точноста на решенијата со помош на модел на точни решенија , и на крајот се самооценуваа , според направена табела. Учениците требаше и усно да образложат како дошле до одредени решенија на проблемските задачи , на кој начин постапувале. Целите на часот беа постигнати , активностите кои беа предвидени беа успешно реализирани , а доказ за тоа се резултатите кои учениците ги покажаа за време на часот. За текот на часот , активностите предвидени за учениците , употребата на техники и манипулативи , инструкциите давани од страна на наставникот  и работната атмосфера, беа искажани само пофални зборови за наставничката Даниела Торковска и нејзиното V- 1 одд. од страна на експертите од Кембриџ и советничката од бирото за образвование.

Даниела Торковска

This slideshow requires JavaScript.