РАЗВОЕН ПЛАН + САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО 2022-2026

——————————————————————————————————————-

Извештај од самоевалвација 2020-2022

20-22 Резултати од самоевалуација – јаки и слаби страни

20-22 Индикатори на успешност -табела 1

——————————————————————————————————————–

РАЗВОЕН ПЛАН ЗА 2018-22

………………………………………………………………………….

Извештај од самоевалуација 2018-2020

Одлука на Училишен одбор за усвојување на извештајот за самоевалуација 2018-2020

…………………………………………………………………………………………………….

Izvestaj od samoevalvacija 2016-18

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Извештај од извршена самоевалуација за 2016 – 2018 год.

Izvestaj od samoevalvacija 2016-2018

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Izvestaj-od-samoevalvacija-2014-16

 ……………………………………………………………………………….

Izvestaj_od_samoevalvacija_2012-14