Резултати од училишниот натпревар по македонски јазик

VI одд.

Софија Мијалковска VI-3одд.       I место 59

Тара Спасиќ VI-2одд.             II место   55 бода

Александар Маџоски VI-2одд.    II  место 55  бода

Калина Шипинковска VI-3одд.     II место  55 бода

Аника Велковска VI-1одд.        III место 54 бода

Аника Велковска VI-1одд.        III место 54  бода

VIII  одд.

Сара Ангелова   VIII-3           I место  45 бода

Ања Јовановска   VIII-4          II   место   44 бода

Леон Стојановски   VIII-3       II   место   44 бода    

Луна Јакимовска     VIII-2     III   место   42 бода

IХ одд.

Алексеј Стојановиќ  IХ-3 I место   37 бода

Од седмо одделение нема рангирани ученици