Предизвиците во новите времиња и состојбите со кои се соочуваат младите денес

На 24 Март во нашето училиште се реализира работилница со наставници и родители на ученици од VIII и IX одд. Имавме чест гостин да ни биде професор Александра Жежова од универзотетот Гоце Делчев од Штип. На работилницата се дискутираше на тема: ,, Предизвиците во новите времиња и состојбите со кои се соочуваат младите денес” . Голема благодарност до професорката и сите родители и наставници кои беа дел од работилницата.