Спроведени постапки за јавни набавки

2023 година

 1. Набавка на канцелариски материјали
 2. Набавка на средства за хигиена
 3. Набавка на тонери – поништен
 4. Тековно одржување на училишна зграда – поништен
 5. Набавка на пелети
 6. Тековно одржување на училишна зграда
 7. Осигурување на објекти и опрема – поништен
 8. Осигурување на објекти и опрема
 9. Набавка на наставно образовни помагала – поништен
 10. Набавка на наставно образовни помагала
 11. Изградба на службен паркинг

2022 година

 1. Услуги за физичко и патролно обезбедување (поништен)
 2. Поставување на водоводна инсталација во кабинетот по хемија (природни науки) и менување подна облога (раскинат договор)
 3. Осигурување на објекти и опрема
 4. Набавка на наставно образовни помагала
 5. Услуги за физичко и патролно обезбедување (поништен)
 6. Поставување на водоводна инсталација во кабинетот по хемија (природни науки) и менување подна облога
 7. Услуги за физичко и патролно обезбедување

2021 година

 1. Набавка на пелети
 2. Набавка на средства за одржување на хигиена
 3. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија -поништена постапка
 4. Набавка на наставно образовни помагала
 5. Осигурување на објекти и опрема
 6. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија – поништена постапка
 7. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија
 8. Набавка на канцелариски материјали
 9. Набавка на тонери