Информации од јавен карактер

  • Основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број:
  1. Сузана Филиповска -технички секретар suzanafilipovska10@gmail.com тел. 022525292
  2. Габриела Ѓоршева – педагог gabriela.pljackovska@hotmail.com тел. 022525292
  3. Светлана Пешовска – одделенски наставник spesovska@yahoo.com тел. 022525292

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува
согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за општата управна постапка и друг закон.

Барателот пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во
електронски запис.

Барателот е должен во барањето да се произнесе за начинот на натамошната
комуникација со имателот на информацијата и тоа усно, во писмена форма или во
електронска форма.
Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација од
имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис, фотокопија или
електронски запис.

Барањето може да го превземете на следниот линк: Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ НА ЗСПИЈК

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021г.

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020г.