ПРОПИСИ

Закон за основно образование (сл.бесник 161/19)

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

Календари за работа (mon.gov.mk)

Правилници (mon.gov.mk)

Концепции (mon.gov.mk)

Уредби (mon.gov.mk)

ИНТЕРНИ АКТИ

Статут на ООУ „Дане Крапчев“

Деловник за работа на Училишниот Одбор во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Деловник за работа на Наставнички совет во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Деловник за работа на Совет на родители во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Упатство, протокол и формулар за пријава на насилство