ДОНАЦИЈА ЗА УСПЕШНО ПРОМОВИРАЊЕ ГРАЃАНСКИ ВРЕДНОСТИ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО

Како потврда за  досегашните заложби за промовирање граѓански вредности ,  поттикнување демократска клима во училиштето и зголемување на   активната улога на учениците во  училишниот живот  и заедницата, нашето училиште доби донација во техничка опрема и материјали .

  Донацијата е овозможена преку Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) , финансиран од УСАИД , а имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование.

  Техничката опрема (преносниот компјутер и ЛЦД проекторот) ќе бидат користени во наставата по Граѓанско образование и во сите  други активности кои поттикнуваат развивање на граѓански компетенции, ги поттикнуваат учениците за превземање иницијативи и  го промовираат  ученичкото учество во училиштето.

   Материјалите ( бележници и постери за планирање на ученички иницијативи) ќе помогнат во  постигнувањето на наставните цели и унапредувањето на наставата.

    Добиената донација поттикнува на уште поголем ангажман и активно работење на сите субјекти за зајакнување на демократската клима во училиштето.