ДОКУМЕНТИ

Статут на ООУ „Дане Крапчев“

Деловник за работа на Училишниот Одбор во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Учебна година 2021-2022

Годишна програма за учебната 2021-2022 година

Програма за екскурзии

…………………………………………………………………………………………………………..

Учебна година 2020-2021

Годишен извештај за учебната 2020-2021 година

Годишна програма за учебната 2020-2021 година

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020г.

Завршна сметка на ООУ „Дане Крапчев“-Скопје за 2020 год. и финансов план за 2021 год.

………………………………………………………………………….

Извештај од самоевалуација 2018-2020

Одлука на Училишен одбор за усвојување на извештајот за самоевалуација 2018-2020

…………………………………………………………………………………………………….

Учебна година 2019 – 2020

Годишна програма за учебната 2019-2020 година

Прилози кон годишната програма за учебната 2019-2020 година  

Завршна сметка на ООУ „Дане Крапчев“ -Скопје за 2019 год.

Годишен извештај за учебна 2019-2020

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Учебна година 2018 – 2019

Годишен извештај за учебната 2018-2019 год

Завршна сметка на ООУ „Дане Крапчев“ -Скопје за 2018 год.

Bilans na sostojba 903

prihodi i rashodi 903

Bilans na sostojba 787

prihodi i rashodi 787

Bilans na sostojba 603

prihodi i rashodi 603

Godisna programa OOU Dane Krapcev 2018-2019

Prilozi-Godisna-programa na OOU Dane Krapcev ucebna 2018-2019

Izvestaj od samoevalvacija 2016-18

Razvoen plan za 2018-22

Flaer 2018-2019

………………………………………………………………………………………………………………………………

Извештај од извршена самоевалуација за 2016 – 2018 год.

Izvestaj od samoevalvacija 2016-2018

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Завршна сметка на ООУ „Дане Крапчев“ -Скопје за 2017 год.

 

New Doc 2018-03-12-1253261602

New Doc 2018-03-12 (1)-27343448

New Doc 2018-03-12 (2)1600860656

New Doc 2018-03-12 (3)1228320619

Учебна година 2017 – 2018

Годишна-програма-2017-2018 pecatena

Prilozi -Godisna programa 2017-2018 pecatena

raspored 2017-18 odd i pred

raspored priemen den 2017-2018

Izvestaj od integralna evaluacija 2016

 

Завршна сметка на ООУ „Дане Крапчев“ -Скопје за 2016 год.

Prihodi i rashodi na 903

Bilans na sostojba 903

Prihodi i rashodi 787

Bilans na sostojba 787

Учебна година 2016 – 2017

Raspored-za-priemen-den-na-nastavnici

Godisna-programa-na uchilishteto za uchebnata 2016-2017

Prilozi na godisnata programa 2016-2017

Flaer 2016-2017

Godisen-izvestaj-za-2015-2016

Izvestaj-od-samoevalvacija-2014-16

Izvestaj_od_samoevalvacija_2012-14