Детска организација

ИЗВЕШТАЈ БР.1

Детската  организација при  ООУ„Дане Крапчев“ во месец септември 2017 год. ги спроведе следните активност:

  1. 01.09.2017 – Одбележување на почетокот на учебната годината и свечен прием на учениците во прво одделение ,со свечена приредба
  2. 07.09.2017 – Одбележување на 8 септември -Ден на независноста на Република Македонија, со читање реферат
  3. Во соработка со ЕКО тимот се одбележаа 16 Септември –ден за заштита на озонската обвивка и 22-Септември ден без автомобили.

Заклучоци:

-Планираните активности за месец Септември се реализираа според планот.

Координатор: Елизабета Георгиевска