КАМПАЊА: ,,КРЕНИ ГЛАС ПРОТИВ ВРСНИЧКОТО НАСИЛСТВО”

Оваа кампања е во организација на општествено одговорната компанија ,,МАКПЕТРОЛ”.

На 19.12.2023 год. беа реализирани едукативни работилници за учениците од VI до IX одделение.

Работилниците беа реализирани од страна на психотерапевт и специјален едукатор и рехабилитатор.

Учениците се запознаа со начините за превенција на ситуации со врсничко насилство, нивно решавање и надминување на последиците од нив.

Беше поделен и печатен едукативен материјал наменет за учениците и нивните родители.