Нашето училиште е добитник на грантот за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта.

Со гордост Ве информираме дека нашето училиште е меѓу 38-те училишта во Република Македонија кои добиваат средства за средства за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција.

Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите, и притоа градејќи едно мултиетничко и мултикултурно општество со што се овозможува градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои ќе ги промовираат мултиетничките и мултикултурните вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќенасочна комуникација во пријатен и поттикнувачки училишен амбиент.

Списокот на избраните училишта можете да го видите тука

http://www.mon.gov.mk/Листа на основни училишта кои добиле грант

 

 

Оглас за талентирани ученици

Оглас за талентирани ученици

О Г Л А С

За доделување 11(единаесет) стипендии на талентирани ученици

од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2017/18

 

 1. Услови за доделување стипендии

Право на доделување на стипендија имаат државјани на РМ, кои имаат статус на редовен ученик со следниве услови:

 1. да има постојано место на живеење на територијата на Општина Гази Баба, да не прима кредит, стипендија од друг давател,
 • да е ученик во основно училиште на територијата од Општина Гази Баба
 • листата на приоритет за кандидатите кои исполнуваат услови, ќе ги утврди комисија за одбирање на стипендисти формирана од страна на градоначалникот на Општина Гази Баба.
 1. Потребни документи

Со пријавата за стипендија учениците се должни да ги приложат следните документи:

 • заверена копија од местото на живеење
 • уверение дека ученикот по прв пат го запишува училиштето во таа учебна година како редовен ученик (оригинал или копија)
 • заверена копија од ученичка книшка,сведителства за учебната 2016/17 год.
 • заверена изјава дека кандидатот не прима стипендија или кредит од друг давател
 • да учествувал и да покажал особен успех и интерес на разни манифестации, проекти и други настани од областа на науката , техниката, културата и уметноста (признаени од МОН) за учебната 2016/17 год.

За сите полнолетни членови на семејството да се достави следното:

 • за вработените потврда за приходи(потврда за висината на последната плата, за пензионерите последен чек од пензија)
 • за невработените, потврда за невработеност(потврда од Агенција за вработување)
 • за невработените кои ги нема во евиденцијата на агенцијата за вработување, потврда на фондот за ПИОМ дека не е осигуран по ниеден основ.
 • право на стипендија можат да остварат само по еден член од семејство (ученик)
 • во случај на ист број на бодови предност ќе има ученикот кој имал освоено повеќе бодови од успехот (просек на оцените)

 

III. Височина на стипендијата

 1. Височината на стипендијата е 1800.00 ден. месечно со пресметан персонален данок, се исплаќа во текот на месецот за претходниот месец почнувајќи од 01.11.2017 год. заклучно со 01.07.2018 год.
 2. Доколку ученикот добие право на стипендија по овој конкурс не може да добие стипендија од други конкурси.
 3. По доделувањето на стипендијата се склучува договор за стипендирање, со кој по блиску се утврдуваат правата и обврските на корисникот и давателот на стипендијата.

 

 1. Начин и рок на пријавување

Конкурсот трае 10 дена од денот на огласувањето.

Пријавите се поднесуваат во затворен плик со назнака “Пријава на конкурс за стипендија”, “Не отворај” во архивата на општина Гази Баба.

Непотполни и неблаговремени пријави нема да се земаат во обзир

         Мартин Тодоровски          Категорија: Најави

Учество на „Голем одмор“

На 25.10.2017 учениците од ООУ „Дане Крапчев“ учествуваа во образовната емисија за деца „Голем одмор“. на МТВ1
Учествуваа ученици од I-2 одд., III-2 одд, VIII-1,2,3,4, IX-4.
Учениците од I одд.  се претставија со стихотворба; oд III-2 одд.  со кореографија на песна од „Златно славејче“; драматизација, квиз, ликовно катче, песна на англиски јазик од ученичка од III одд., претставување на училишниот спот кој беше награден со I место на меѓународен натпревар.
Одговорен наставник: Лидија Ѓорѓиева

This slideshow requires JavaScript.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА!

Денес нашето училиште се збогати со стотина нови ученици. Денес за прв пат во училишните клупи седнаа дечиња со мали умни главчиња, желни за знаење. Нивните другарчиња им подготвија кратка приредба за добредојде. Учителките ги пречекаа со насмевки.  Тие влегоа во светот на  буквите и бројките, во светот на нови знаења и нови пријателства. СРЕЌЕН ПОЧЕТОК ПРВАЧИЊА!

This slideshow requires JavaScript.

Прва родителска средба

На 05.09.2017 година ќе се одржи првата родителска средба. За родителите чиј деца посетуваат настава во прва смена родителската средба ќе започне во 18.30 ч.  За родителите чиј деца посетуваат втора смена родителската средба ќе започне во 17.30 ч.

Дневен ред за прва родителска средба

 1. Запознавање на родителите со наставниот план и програмa за паралелката во учебната 2017/18 година;
 2. Поделба на учебници и потпис од родители;
 3. Известување на родителите за ученичкото досие и можноста за увид во истото (I одд)
 4. Избор на родители за претставници во Совет на родители;
 5. Запознавање со училишниот ред и кодексот на однесување на родителите, учениците и наставниците;
 6. Информација за Годишната програма на училиштето за тековната учебна година флаери);
 7. Информација за советување на родителите според „Законот за основно образование“ по член 64;
 8. Известување на родителите за продолжување на собирната акција на стара хартија и пластични шишиња, донирање на цвеќиња и учество во уредување на училиштето-Еко проектот;
 9. Потпишување изјава на родителот за здравствената состојба на ученикот ( I – IX одд. )
 10. Потпишување договор кај одговорен наставник со училишната кујна за Дневен престој;
 11. Потпишување изјава за известување на родителите за додатна и дополнителна настава;
 12. Потпишување на изјава за згрижување на учениците еден час пред почеток на часовите и еден час после завршување на часовите (I – III одд. );
 13. Информирање на родителите за ужинка и потпишување на изјава;
 14. Потпишување изјава за снимање на ученици ( I одд. и сите други што ја немаат);
 15. Информација на родителите за самостојна набавка на ученичките униформи
 16. Договор за обезбедување, осигурување, потребни материјали;
 17. Информирање на родителите дека не се бара од наставникот набавка на работни тетратки по математика или други предмети како и други учебни помагала;

Мени за организирана исхрана во училиштето за учебната 2017 – 2018

И оваа година во училиштето за учениците кои посетуваат Дневен престој се организира добивање топол оброк  по цена од 1480 ден. и  добивање  ужинка за сите заинтересирани ученици по цена  од 480 ден. За сите подетални информации ќе бидете известени на првата родителска средба од страна на одделенските раководители.

Ужинка за учениците во ООУ„Дане Крапчев“Скопје за учебната 2017/2018
* Ден Вид на ужинка со појадок Нарматив Калоричност
прва недела
1 Понеделник Лења пита, нето маса од мин. 60гр., од пченично брашно тип 400 со фил од вишна  и полнило мин.20%,единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 60гр. од  брашно Т- 400 ,,

. фил од вишна  и полнило мин.20%,

350- 400 калории
2 Вторник Кифла со кашкавал(кравји со мин. 45% масленост) или маслинка единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 125 гр. 480-600 ккал
3 Среда Лиснато пециво со пилешка шунка класа А и павлака24% масленост единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 125 гр. 480-600 ккал
4 Четврток Лисната плетенка со сусам (пакување

во соодветна амбалажа, состав: брашно тип 500, сол, вода, квасец, сусам)

-Јогурт со мин. Мл.масти  3,0%

во соодветно пакување , минимум 200 мл. единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ

нето маса од мин. Геврек= 100гр. +/-5%

Јогурт=  минимум 200 мл.

 

 

 

350- 400  калории

5 Петок Интегрален перек, од брашно Т-400, интегрално пченично брашно , нето маса од мин. 60гр ., единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 60гр. ,од  брашно Т- 400 , интегрално пченично брашно, 350- 400  калории
втора недела
1 Понеделник Интегрална штрудла, нето маса од мин. 60гр. ,од  брашно Т- 400 , интегрално пченично брашно, со фил од јаболка и полнило мин.20%, единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 60гр. ,од  брашно Т- 400 , интегрално пченично брашно,

со фил од јаболка и полнило мин.20%,

350- 400  калории
2 Вторник -Домашна пита со кравјо сирење со мин.45%м.масти+/-5%

(Пакување  во соодветна амбалажа, состав: брашно тип 500, сол, вода, квасец, масло, кравјо сирење мин.20 гр.+/-5%) единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ

– Јогурт со мин. Мл.масти  3,0% во соодветно пакување минимум 200 мл. единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ

 

нето маса од мин. Домашна пита=120гр. +/-5%

 

 

Јогурт= минимум 200  мл.

480-600 ккал
3 Среда Интегрална лајбица со  пилешка шунка класа А и  кашкавал(кравји со мин. 45% масленост) единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 125 гр. 480-600 ккал
4 Четврток Затворена пица со  пилешка шунка класа А и  кашкавал(кравји со мин. 45% масленост), кечап 30грама , единечно пакувани во пвц амбалажа со декларација на секој производ нето маса од мин. 125 гр. 480-600 ккал
5 Петок Ѓеврек, со сусам, нето маса од мин. 60гр ., од пченично брашно тип 400  единечно пакувани во пвц амбалажа со топло затворање со декларација на секој производ нето маса од мин. 60гр. ,од  брашно Т- 400 , интегрално пченично брашно, 350- 400  калории

 

Топол оброк за учениците во ООУ„Дане Крапчев“Скопје за учебната 2017/2018

Прва недела

Ден

 

Ручек: главно јадење, супа, салата, десерт Нормативи на ручекот Калории  на ручекот
Понеделник

 

– Грашок со јунешко месо

– салата (сезонска)

– десерт (сутлијаш)

– леб (бел)

100 + 120гр..

100 гр

100 гр.

80 гр.

 

600/840 кал.

.

Вторник

 

– Шпагети  (со јајца) со сирење и кечап

– десерт ( парен колач)

150 гр.

100 гр.

600/840 кал.

 

Среда

 

– риба (ослиќ филети) со ростован компир

– салата  сезонска

– супа со  зеленчук и фиде

– леб (интегрален)

– десерт ( сезонско овошје)

100 + 120 гр.

100 гр

200 мл.

60 – 100 гр.

100 – 120 гр.

600/840 кал.

 

 

 

Четврток

 

– спанаќ со ориз   или

мусака со комппир и мелено телешко месо

– јогурт

– леб (бел)

– десерт (мала крофна)

250 гр.

250 гр

200 гр.

80 гр.

100 гр.

600/840 кал

 

Петок

 

– грав (запршка без брашно)

– салата

– леб ( интегрален)

– десерт ( сезонско овошје)

200 гр.

100 гр

60 – 100 гр.

100 – 120 гр.

 

600/840 кал.

 

Втора недела – топол оброк

Ден

 

Ручек: главно јадење, супа, салата, десерт Нормативи на ручекот Калории  на ручекот
Понеделник

 

– Тава ориз со пилешки стек

– супа (целер, пашканат,морков)

– салата (сезонска)

– леб ( интегрален)

– десерт (сезонсо овошје)

150 + 80  гр.

200 мл.

100 гр

60 – 100 гр.

100 – 120 гр.

600/840 кал.

 

 

 

Вторник

 

– Компир манџа со јунешко месо

– салата  сезонска

– леб (бел)

– десерт (пудинг со млеко)

150 + 80  гр.

100 гр

80 гр.

100 гр.

 

600/840 кал.

 

Среда

 

– Гарнирани макарони (макарони со јајца)

– јогурт

– десерт ( лења пита)

200 гр

200 мл.

100 гр.

600/840 кал.

 

 

Четврток

 

– Ќовте во сос пире

– салта (сезонска)

– леб (интегрален)

– десерт (сезонско овошје)

100+100гр.

100 гр

60 – 100 гр.

100 – 120 гр.

 

600/840 кал.

 

Петок

 

– Леќа (  запршка без брашно)

– салата (сезонса)

– леб (бел)

– десерт милиброд

200 гр

100 гр.

80 гр.

100 гр.

 

600/840 кал.

 

Флаерот на нашето училиште за учебната 2017/2018 година

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Нашата  визија е:  Со труд да го достигнеме врвот! Трудот е тој кој што обезбедува останување на врвот.

Ние сме креатори на нашата иднина. Се стремиме да се создаде училишна средина со современ стил на учење и комуникација. Моето училиште e мое огледало. Создаваме средина во која нашите ученици ќе се стекнат со вештини и знаења кои ќе им помогнат да се изградат во здрави и одговорни личности подготвени за предизвиците во живот. За нашиот успех далеку се слуша. На врвот се стигнува тешко, но уште потешко се останува.

Услови за работа

Училиштето оваа година почна да работи со 20 паралелки од I-V одд, 16 паралелки од VI-IX одд. и две групи дневен престој. Запишани се  810 ученици. Наставата се изведува на македонски јазик во 12 класични училници,  14 специјализирани училници (кабинети), 1 просторија за дневен престој и 1 фискултурна сала. Училиштето располага со библиотека, кујна и трпезарија.Заради подобрување на просторните услови за работа и создавање стимулативна средина за работа и учење сите училници се опремени со ЛЦД проектори. Реконструиран е системот  за парно греење и  е комбинација на нафта и пелети. Училишниот двор од предната страна  е ограден со нова метална ограда. Поставена е термофасада на фискултурната сала.

Раководен наставен и административен персонал

Број на вработени

67

Број на наставен кадар

50

Број на стручни соработници

3

Административни работници

2

Техничка служба

11

Директор

1

 

Подрачја на промени, приоритети и цели

За оваа учебна година се утврдија следните приоритети:

  

Кодекси на однесување и оценување

Во училиштето веќе неколку години се воспоставени кодекси на однесување за учениците, наставниците и родителите како и етички кодекс за оценување на учениците кој се почитува од учениците, наставниците, родителите, директорот, стручните соработници како и локалната заедница.

Права и обврски на учениците

~ Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот.

~ Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува планираните обврски и задачи.

~ Ученикот може да одсуствува од настава ако родителот го најави неговото изостанување.

~ Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата -кодексот на однесување се применуваат следниве педагошки мерки: усна опомена, писмена опомена, укор, намалување на поведението, преместување во друга паралелка, преместување во друго училиште. Во училиштето постојат критериуми според кои се изрекуваат педагошките мерки.

~ Ученикот кој покажува значителни резултати во наставата и воннаставните активности се пофалува или наградува според утврдените училишни  критериуми.

 

 

Изборна настава

Постапката за изборот на изборните предмети во училиштето се изведува согласно Процедурата за изборни предмети. Од анкетирањето на родителите изборна настава ќе се изведува  по следните предмети во следните одделенија:

Изборен предмет

Одд.

Етика во религиите и класична култура во европската цивилизација

VI

Техничко Образование

VII

Проекти од музичка уметност и вештини за живеење.

VIII

Проекти од информатика

IX

Мулти- културализам

Во учебната 2017/2018 год. се планирани низа активности кои ќе ја вклучат меѓуетничката интеграција во наставата. Меѓу другото, во училиштето ќе се организират повеќе наставни и воннаставни активности како во самото училиште, така и во соработка со партнер училиштето во кои ќе бидат вклучени ученици од сите етнички групи од 1 до 9 одделение. Во нив исто така ќе бидат вклучени наставници, родители, претставници од локалното население и од месните заедници, претставници од општината и од бизнис секторот.

Преку овие активности ќе се подобри соработката меѓу учениците, наставниците, родителите и сите останати од најразлично ниво и од различна етничка припадност. Учениците меѓусебно подобро и почесто ќе соработуваат со што ќе се зајакне атмосферата на меѓусебно разбирање и почит меѓу сите индивидуи и заедници. На тој начин ќе се развие свеста за прифаќање на различноста  и почит кон различните јазици, културата и обичаите на другите етнички групи.

 

Културно-забавен тим на училиштето

Активностите на  културно-забавниот тим ќе се реализираат преку  одбележување на:

~ почетокот на учебната година. и прием на првачињата,

~  Денот на суверена и независна Македонија,

~ Денот на Востанието на македонскиот народ ,

~ Ден на Македонската револуционерна борба,

~ Денот на ослободувањето на Скопје,

~ Денот на Св. Климент Охридски,

~ пречек на Нова година,

~ Патронот на училиштето,

~ 21 Март- Денот на Екологијата,

~ 24 Мај-Ден на Словенските просветители Св. Кирил и Методиј и смртта на Дане Крапчев

Детска организација

Во учебна 2017/18 год. со цел во наставата да се посвети внимание на значајните датуми и настани од секојдневниот живот:

~ 16  Септември – Светски ден за заштита на озонската обвивка

~ 22  Септември- Меѓународен ден без автомобили

~ 8  Октомври -Меѓународен ден за намалување и уништување на природата

~ 15  Октомври  -Меѓународен ден на пешаците

~ 16  Октомври -Ден на јаболкото

~ 20  Октомври-Ден на младите и граѓаните на Р.М.

~ 7  Ноември     -Ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Р

~  Ноември-    Ден на дрвото

~ 5  Март- Светски ден за заштеда на енергијата

~ 21 Март -Ден на пролетта

~ 22  Март -Светски ден за заштеда на водите

~ 7 Април -Еко ден на нашето училиште

~ 7 Април -Светски ден на здравјето

~ 22  Април -Светски де на планетата Земја

~ 15  Мај-Светски ден за заштита на климата

~ 31 Мај-Светски ден против пушењето

~5 Јуни -Светски ден за заштита на животната средина

ЕКО училиште

Еко патролите се составени од двајцата дежурни ученици , согласно со распоредот за дежурства на влезната врата кој ги вклучува учениците од VI до  IX одд..,при што учениците имаат задолжение да ја следат состојбата во училишните ходници и аула,училници и тоалети согласно со еко стандардите и листите за следење на состојбата. Еко патролите се должни секое непочитување на екокодексот да го забележат и  пријават. Како новитет се воведува задолжение за учениците од IX одд. училиштето.

 

Натпревари

Ученичките натпревари се оранизираат со цел да ги подобриме постигањата на учениците, да го стимулираме развојот на позитивните особини кај нив, довербата во сопствените можности како и нивниот интерес за сопствен напредок и лично афирмирање. Ќе бидат организирани: натпревар во знаење, спорт, литературно и ликовно творење.

 

Училиштен спорт

Во учебната 2017/18 год. планирани училишни спортови се спортските игри: футсал за машки, футсал за девејчиња, кошарка машки, кошарка девојчиња, одбојка девојчиња, ракомет девојчиња, пинг-понг.

Цели: –да ги усвојува и увежбува основните спортско-технички знаења од спортските игри., да ја одржува општата моторика како и спечифичната моторика кај спортските игри, Да соработува и учествува во тимска работа.

Да поседува фер-плеј способности и однесувања во натпреварите.

Да се ослободува од стрес состојби.

Да создава и применува здравствено хигиенски навики во вежбањето и спортувањето.

Ученички екскурзии

Екскурзии / Излети

Време на изведување Релација

Одд.

Еднодневен есенски излет

Октомври

Maрков манастир

IIIX

Еднодневен пролетен излет

Април/Maj

Пеленица

IIIX

Дводневна екскурзија

Април/Мај

 

Источна Македонија

VI

Тродневна екскурзија

Септември/Октомври

Западна Македонија

IX

Настава во природа

Април/Мај

 

Западна  Македонија

V

                      

Личен професионален развој на наставниците

Во училиштето се планира поединечно следење на напредувањето на наставниците и нивното вреднување преку работата на тимот за “Професионален развој на наставниците во училиштето“, како и водење на педагошки картон за наставниците. За таа цел наставниот кадар, стручните соработници и Директорот, посетија обука за оваа проблематика. По добиените сознија присутните ги идентификуваа слабите и јаките компетенции и секој од нив изработи Личен план за професионален развој, така што компетенциите се имплементираа во Планирањата на стручните активи на училиштето.

Преку работата на тимот за “Професионален развој на наставниците во училиштето“, ќе се координира работата на стручните активи и унапредувањето на компетенциите на наставниот кадар, стручните соработници и Директорот.