ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Извештај бр. 2

       Во месец октомври беше одбележан денот на здравата храна.

Нашто училиште беше гостин во  МТВ во емисијата ,,Мал одмор,, каде учество земаа и родители од прво и второ одделение.

Акцијата ,,Јас прочитав –прочитај и ти‘‘ која беше планирана за месец октомври ќе се реализира во првата недела во ноември.

Еколошката акција ,,Ајде Македонојо‘‘ не се реализираше затоа што Владата на РМ ја откажа истата.

 

Координатор:  Елизабета Ордева          

 

Извештај број  1

 Планираните активности за месец септември се реализирани .

За овој месец беше и е реализирано запознавање на родителите со организационата поставеност на училиштето, нивните права и одговорности и правата и одговорностите на учениците . За таа цел се одржаа родителски средби и одржан е состанок на Советот на родители.

На состанокот на Советот на родители родителите дадоа предлог  да се организира хуманитарна акција за донирање на смалени ученички униформи за оние ученици на кои  истите им се потребни . За таа цел беше прочитано соопштение на  одделенскиот  час, а дополнително  учениците и родителите беа информирани со флаер (кој е истакнат на видно место во училиштето). Оваа акција ќе  се реализира во текот на целата учебна година.

Координатор на тимот за соработка на родители :  Елизабета Ордева

 

                                                           Родител – наставник

Во почетокот на месец  декември  во активот на III одделение се одржа час по македонски јазик кој го реализираше родител.  Часот беше планирана активност од програмата на тимот за Соработка со родители а го одржа родителката Маја Кaраџоска – професор по македонски јазик.

Во текот на часот се читаа литературни творби, учениците дискутираа, одговараа на прашања и откриваа  елементи на литературна творба.  Родителката им ја пренесе важноста на читањето на учениците и им ја пренесе пораката

“Дете кое чита ќе порасне во човек кој мисли со својата глава”.

Одделенски наставник: Лидија Велковска

This slideshow requires JavaScript.

Мултиетничка трпеза – активности во соработка со родителите

 

И повторно се покажа дека родителите на нашите ученици се секогаш подготвени за секаков вид на соработка. Во периодот пред новогодишните празници беа организирани  Мултиетнички трпези во сите одделенија од одделенска настава. Во активноста се вклучија голем број родители со тоа што приготвија и презентираа традиционални јадења од различни националности и со тоа им овозможија на нашите ученици да се запознаат со дел од нивната традиција и култура и подобро меѓусебно да се запознаат. Благодарност до сите родители за  поддршката што ни ја дават во сите наши активности !

This slideshow requires JavaScript.

Почитувани родители!

Во текот на оваа седмица, одделенските наставници ќе организираат работилници за новогодишно украсување на училниците. Ве повикуваме активно да се вклучите и воедно да придонесете за пријатниот амбиент во училиштето.

Во периодот од 26.12.-30.12.2016 г. повторно се планираат активности во рамките на Проектот – Меѓуетничка интеграција и тимот за Родителска соработка. Активноста е под наслов  МУЛТИЕТНИЧКА ПРЕДНОВОГОДИШНА ТРПЕЗА . Предновогодишната трпеза ќе ја подготват родителите и наставниците со тоа што ќе приготват традиционални национални  јадења.  Учениците и родителите гости ќе имаат можност да ги вкусат јадењата и да се запознаат со начинот на нивното приготвување.  Поблиски информации за овој настан ќе добиете од одделенските наставници.

Ве повикуваме масовно да се вклучите и да поминете пријатни мигови со Вашите деца и наставниците!

НОВОГОДИШНА РАБОТИЛНИЦА СО РОДИТЕЛИ ВО I -3 одд.

На 09.12.2016 год. со почеток во 17.00 часот во училницата на I-3 одд. беше реализирана новогодишна работилница.

Работилницата беше планирана и организирана од одделенскиот наставник Жаклина Атанасовска, учениците и нивните родители, со цел – изработка на новогодишни украси и украсување на училницата.

На работилницата присуствуваа 11 родители и 10 ученици. Во текот на истата во пријатна атмосфера и ведро расположение, во траење од два часа беа изработени поголем број декоративни украси кои беа поставени во училницата.

На општо задоволство, училницата е прекрасно украсена и учениците ќе имаат можност да престојуваат во прекрасен новогодишен амбиент.

This slideshow requires JavaScript.

Распоред на ѕвонење

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%95%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%9a%d0%b5

Raspored-za-priemen-den-na-nastavnici

 

Дневен ред за првата родителска средба

 1. Запознавање на родителите со наставниот план и програмa за паралелката во учебната 2016/17 година;
 2. Поделба на учебници и потпис од родители;
 3. Избор на родители за претставници во Совет на родители;
 4. Информација на родителите за постоењето на Тимот за следење , анализа и подршка на оценувањето и процедурата за поплаки и жалби по добиена оцена;
 5. Запознавање со училишниот ред и кодексот на однесување на родителите, учениците и наставниците;
 6. Информација за Годишната програма на училиштето за тековната учебна година флаери);
 7. Информација за советување на родителите според „Законот за основно образование“ по член 64;
 8. Известување на родителите за продолжување на собирната акција на стара хартија и пластични шишиња, донирање на цвеќиња и учество во уредување на училиштето-Еко проектот;
 9. Потпишување изјава на родителот за здравствената состојба на ученикот ( I – IX одд. )
 10. Потпишување договор кај одговорен наставник со училишната кујна за Дневен престој;
 11. Потпишување изјава за известување на родителите за додатна и дополнителна настава;
 12. Информирање на родителите за ужинка и потпишување на изјава;
 13. Потпишување изјава за снимање на ученици ( I одд. и сите други што ја немаат);
 14. Информација на родителите за самостојна набавка на ученичките униформи во продавница од ГТЦ;
 15. Договор за обезбедување, осигурување, потребни материјали;