Уште еден заеднички наставен час со нашите другарчиња од ООУ „25 Мај“

На 17.05.2024 година, учениците од двете партнер училишта поделени во две простории во ООУ „25 Мај“ во мешан состав се запознаа со поим за еколошки фактори. Преку визуелна презентација и користење на ИКТ програма дополнета со интерактивна дискусија се запознаа со абиотички и биотички еко.фактори и го увидоа нивното значење. Учениците активно учествуваа во дискусијата и посочуваа соодветни примери за еколошки фактори. Сите ученици навремено и во најголем број точно го сработија работниот лист. Часот се одвиваваше во пријатна и релаксирана работна атмосфера, стандардите беа постигнати. Благодарност до нашите наставнички по природни науки и координаторот Роза Јаневска.