Професионална ориентација на учениците од деветто одд.

Почитувани ученици и родители,
Согласно состојбата во која се наоѓаме, некои училишта веќе доставија до нашето училиште промотивен материјал за упис на ученици во средно образование за следната учебна 2020/21 година. Ги повикуваме и другите средни училишта да ни достават брошури/флаери во електронска форма, во интерес на професионалната ориентација на учениците од деветто одделение.
Учениците може телефонски да се обратат и кај училишниот психолог за да се посоветуваат за правилен избор на понатамошното образование.

Психолог- Марина Пазаркоска – 078/811-938

МОН

К О Н К У Р С за запишување ученици во јавните средни училишта заучебната 2020/2021година во Република Северна Македонија

Формулар – пријава за упис во средно училиште во учебната 2020/2021

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ КАЈ КОИ ИМА ИНТЕРЕС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИЧКО – ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Протокол за постапување на средните училишта за време на запишување на учениците во прва година во учебна 2020/21 год.

Водич за избор на средно стручно училиште

СЕTУГС „Михајло Пупин“ -Скопје

КОНКУРС за упис на ученици во прва година на гимназиско образование за учебна 2020/2021 година ПСУ „Алгоритам Центар“

Средното училиште на Град Скопје „Марија Кири – Склодовска“

Линк до официјалната Facebook страница на училиштето

АСУЦ „Боро Петрушевски” – Скопје

АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје sur Facebook Watch

Средно општинско стручно училиште „Илинден“-Илинден

СУГС “Георги Димитров

СУГС “Здравко Цветковски

Доколку има интерес заинтересирани сме да организираме презентација  на нашето училиште  и на платформата   ZOOM, за што претходно ќе се договориме. Одговорно лице за комуникација е Лида Трајковска, раководител на струка, email: lidatrajkovska@yahoo.com

ФРАНКОФОНСКА ДВОЈАЗИЧНА НАСТАВА

СУГС “Владо Тасевски”

на официјалната Facebook страница на следниот линк: https://www.facebook.com/VladoTasevskiPtt   се претставени активности коишто се одвиваат во училиштето со учениците.

СУГС “Панче Арсовски” Скопје

СУГС ЕМУЦ “8-ми Септември”-Скопје

СУГС “Димитар Влахов”

СУГС “Лазар Танев “

линк до facbook страната на училиштето