Стипендии за 150 првачиња со попреченост во учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“, со финансиска поддршка од Европската Унија. Овој проект има за цел да обезбеди целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта кои прераснуваат во институции кои се отворени и пристапни за сите деца и посветени да обезбедат квалитетно образование на децата со разновидни образовни потреби. 

Како дел од овој проект ќе се доделат стипендии на 150 деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишани во прво одделение.

Можност за пријавување ќе имаат децата кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

  • Да се деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишуваат во прво одделение,
  • Да поседуваат документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје),
  • Да се обврзат на редовно посетување на наставата, во зависност од индивидуалните можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во услови на пандемијата КОВИД-19,
  • Да не се корисници на било каква друга стипендија доделена од било која друга институција или компанија,
  • На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му е одземено родителското право.

Огласот за аплицирање е достапен на веб страната на Фондацијата Чекор по чекор www.stepbystep.org.mk (во делот новости). За условите и секакви дополнителни информации, Ве молиме обратете се до:

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – 072 307 326.

Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ – 076 279 663.

Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“ – 070 256 926.

Важна информација: Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната минимална помош согласно член 4 од „Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош…” (Службен весник на РСМ, бр. 109 од 28.5.2019 година)[1]: При остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош, стипендијата не се смета за приход.

[1] http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-%20ostvaruvanje%20na%20garantirana%20paricna%20pomos.pdf