СИТНИ АМА БИТНИ: НОВ ПРИСТАП КОН ОБУКА ЗАБЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

Во нашето училиште на 18.10.2023 се одржа предавање од Катедрата за
микробиологија и микробна биотехнологија, при институтот за Биологија,
ПМФ- Скопје под раководство на проф. д-р Наталија Атанасова- Панчевска,
проект насловен СИТНИ АМА БИТНИ: НОВ ПРИСТАП КОН ОБУКА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
Учесници во предавањето беа ученици од осмо одделение.
Главната цел на проектот е преку иновативни, едукативни методи да се
информираат младите потрошувачи за хигиената и безбедноста на храната и да
се подготват едукативни материјали кои ќе им помогнат на наставниците во
продолжување на споделување на знаењето за безбедност на храна и нивно
користење во наставната програма и отпочнување на тренд за кревање на јавната
свест.