СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФИ И ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

ДЕНЕС, 13 Октомври, НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И ВРАБОТЕНИ СПРОВЕДОА УСПЕШНА СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФИ И ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ. ️

🔸️️️Вежбата имаше за цел: —да се проверат елаборатите и плановите за елементарни непогоди и катастрофи во училиштето; – –да се обезбеди високо ниво на подготвеност за дејствување при катастрофи со цел безбедно згрижување на учениците и вработените;

🔸️НАШАТА ИНСТИТУЦИЈА СО РЕДОВНИ СИМУЛАЦИСКИ ВЕЖБИ ЌЕ ПРОДОЛЖИ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ И ВРАБОТЕНИ И ВО ИДНИНА!