Посета на Народна банка на Република Северна Македонија

                    На 22.12.2021г. учениците од 6 и 9одд. ја посетија online НБРМ. Целта на посетата беше учениците да се запознаат: каде точно се наоѓа Народната банка; кои се основните функции на Народната банка; што е ценовна стабилност, што е инфлација, а што девалвација; што се пари, зошто се користат и какви пари постојат; каде и како се прават македонските денари; дали може да направиме денари колку што сакаме; кои се обележјата на нашите пари; од кога се воведени македонските денари; зошто треба да се штеди; дали во Народната банка може да се штеди; која е разликата помеѓу Народната банка и комерцијалните банки; зошто се чуваат девизни резерви и кој управува со нив.

                   Учениците ја проследија презентацијата. Се водеше дискусија по дадените теми каде што учениците искажуваа свои сознанија и мислења, а добија и одговори на нивните поставени прашања.