ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИК ПРАВОБРАНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ УЧЕНИЦИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ

ООУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ објавува повик за избор на Ученик правобранител и   Заменици ученици правобранители.

Ученикот Правобранител претставува ученик кој ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на детските права во рамките на училиштето и да ги пријави на сите случаи на повреда на детските права до надлежните органи во/вон училиштето (Училишен кадар и Народен правобранител).

Дополнителни информации и потребните документи за пријавување ќе ги најдете во следниот документ. Исто така може да се обратите во психолошко-педагошката служба