Конститутивна средба на Ученичкиот парламент

Денес, 29.09.2023 г. се одржа конститутивна средба на Ученичкиот парламент во присуство на 24 претседатели на сите паралелки од IV до IX одд. и одговорните наставници Магдалена Павлеска и Данче Костовска – Јакимовска. Во продолжение се реализираше тајно гласање преку кое беа избрани:

Претседател на ученичкиот парламент -Софија Мијалковска, заменик претседател-Теодора Јосевска и секретар-Лејла Оручи.

За претставници од редот на учениците за состаноци на Наставнички Совет, Совет на родители и Училишен одбор беа избрани: Теодора Јосевска и Дора Николова.

На сите ученици, членови на Училишниот парламент и на одговорните наставници им посакуваме успешна работа и многу успешни проекти .