2022 година

  1. Услуги за физичко и патролно обезбедување (поништен)
  2. Поставување на водоводна инсталација во кабинетот по хемија (природни науки) и менување подна облога (раскинат договор)
  3. Осигурување на објекти и опрема
  4. Набавка на наставно образовни помагала
  5. Услуги за физичко и патролно обезбедување (поништен)
  6. Поставување на водоводна инсталација во кабинетот по хемија (природни науки) и менување подна облога
  7. Услуги за физичко и патролно обезбедување