2021 година

  1. Набавка на пелети
  2. Набавка на средства за одржување на хигиена
  3. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија -поништена постапка
  4. Набавка на наставно образовни помагала
  5. Осигурување на објекти и опрема
  6. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија – поништена постапка
  7. Реновирање со менување на подна облога на фискултурна сала и помошна просторија
  8. Набавка на канцелариски материјали
  9. Набавка на тонери