Годишни планови за јавни набавки

2021 година

Годишен план за јавни набавки за 2021 година верзија 1

Годишен план за јавни набавки за 2021 година верзија 2

Годишен план за јавни набавки за 2021 година верзија 3

2022 година

Годишен план за јавни набавки за 2022 -верзија 1

2023 година

Годишен план за јавни набавки за 2023 -верзија 1

Годишен план за јавни набавки за 2023 -верзија 2

2024 година

Годишен план за јавни набавки за 2024 година – верзија 1