РАЗВОЕН ПЛАН + САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЕН ПЛАН ЗА 2018-22

Извештај од самоевалуација 2020-2022

………………………………………………………………………….

Извештај од самоевалуација 2018-2020

Одлука на Училишен одбор за усвојување на извештајот за самоевалуација 2018-2020

…………………………………………………………………………………………………….

Izvestaj od samoevalvacija 2016-18

 ………………………………………………………………………………………………………………….

Извештај од извршена самоевалуација за 2016 – 2018 год.

Izvestaj od samoevalvacija 2016-2018

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Izvestaj-od-samoevalvacija-2014-16

 ……………………………………………………………………………….

Izvestaj_od_samoevalvacija_2012-14