ПРОПИСИ

Закон за основно образование (сл.бесник 161/19)

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

Календари за работа (mon.gov.mk)

Правилници (mon.gov.mk)

Концепции (mon.gov.mk)

Уредби (mon.gov.mk)

ИНТЕРНИ АКТИ

Статут на ООУ „Дане Крапчев“

Деловник за работа на Училишниот Одбор во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Деловник за работа на Наставнички совет во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Деловник за работа на Совет на родители во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Куќен ред на училиштето

Упатство, протокол и формулар за пријава на насилство

Правилник за изрекување педагошки мерки

Кодекс на однесување на учениците

Кодекс на однесување на наставниците

Кодекс на однесување на родителите

Кодекс на однесување на дежурен ученик

Кодекс на однесување за време на ексурзии