Продолжуваме со активности на проектот „И јас имам глас“

На 20.10.2020г. со членовите на училишниот клуб за детски права, формиран во рамки на проектот ,, И јас имам глас,, одржавме онлајн средба каде членовите од клубот беа запознаени со активностите кои следат во рамки на овој проект во следните четири месеци. На средбата учениците ги произнесоа своите забелешки и предлози за реализација на активностите според состојбата во која се наоѓаме, посебно го истакнаа своето задоволство што и во вакви услови продолжуваме со работа . Кај нив овој начин на работа од далечина поттикна голема љубопитност, мотивираност и предизвик за поголеми успеси во постигнувањето на целите од проектот кој веќе го работиме три учебни години!