Дендро парк во нашиот училишен двор

Овој месец во нашето училиште започна уредување на мини дендро парк , активност во рамки на прoектот “Редовно на часови”.Во тек се подготвителни активности на теренот за засадување на различни дрвја кои дополнително ќе го оплеменат училишниот двор. Хортикултурно уредување со дендро паркот ќе се користи во образовни цели, поврзани со реализација на наставната програма и воннаставни активности. Во рамките на овој проект се планирани повеќе едукативни активности кои имаат задача да потикнатат редовност на училиште. Овој потфат е овозможен благодарение на добиениот грант финансиран од Европската унија, проект инплементиран од Фондација Отворено општество – Македонија во партнерство со Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор – Македонија со поддршка од нашата Општина Гази Баба .