Годишни програми за работа на училиштето и Извештаи од работата на училиштето

Учебна година 2023-2024

Годишна програма за учебната 2023-24 година

Програма за екскурзии за учебната 2023-24 година

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2023г

Учебна година 2022-2023

Годишен извештај за учебната 2022-2023

Годишна програма за учебната 2022-2023 година

Прилози–Годишнапрограма–учебна2022/23година

Програма за начинот на изведување на екскурзии, излети и други вонучилишни активности воООУ„Дане Крапчев“Скопје за учебната 2022/2023година

Учебна година 2021-2022

Годишна програма за учебната 2021-2022 година

Програма за екскурзии

Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2021/22 година

Учебна година 2020-2021

Годишна програма за учебната 2020-2021 година

Годишен извештај за учебната 2020-2021 година

Учебна година 2019 – 2020

Годишна програма за учебната 2019-2020 година

Прилози кон годишната програма за учебната 2019-2020 година  

Годишен извештај за учебна 2019-2020

Учебна година 2018 – 2019

Godisna programa OOU Dane Krapcev 2018-2019

Prilozi-Godisna-programa na OOU Dane Krapcev ucebna 2018-2019

Flaer 2018-2019

Годишен извештај за учебната 2018-2019 год

Учебна година 2017 – 2018

Годишна-програма-2017-2018

Prilozi -Godisna programa 2017-2018

Годишен извештај за учебната 2017-2018 год

Учебна година 2016 – 2017

Godisna-programa-na uchilishteto za uchebnata 2016-2017

Prilozi na godisnata programa 2016-2017

Годишен извештај за учебната 2016-2017 год