Активност 2 од проектот за Мултикултурализам

Продолжуваме со реализација на следната активност од проектот “Мултикултурализмот во образованието”, Посета на археолошкото наоѓалиште, неолитско село Тумба Маџари и работилница. Активностите се реализираа во просториите на ООУ “Дане Крапчев” во кабинетот по историја на ден 17.05.2024 година. Учесници беа учениците од 6-то и 7-мо одделение од двете училишта како и наставничките Саљат Бектеши и Роза Јаневска. Целта на активноста беше Запознавање на учениците со културното наследство во нашата општина, запознавање со времето во кое живееле во минатото (неолит), запознавање со начинот на нивното живеење, да прават споредба на орудијата за работа кои се користеле во минатото и сега. Финалниот резултат-проширување на знаењата, дружење, заедништво, запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во неолитско време и почит кон истото, развивање љубов за креирање на уметничко дело од вештите раце на учениците.